اهم پروژه‌های انجام شده


پروژه مخازن صادراتی پتروشیمی اصفهان در ماهشهر

این پروژه شامل ۴ مخزن ۶۵۰۰ متر مکعبی و ۶ مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی شامل کلیه تاسیسات تخلیه از تانکرها و ارسال محصولات به اسکله صادراتی از طریق ۴ خط ۸ اینچ در زمینی به مساحت ۲۶۰۰۰ متر مربع احداث گردیده است.

کلیه فعالیتهای مهندسی شامل طراحی سیویل، مخازن، لوله کشی، برق و ابزار دقیق تا مرحله مهندسی و خرید بصورت کامل توسط کارشناسان و مهندسین شرکت پترو صنعت اصفهان انجام پذیرفته‌ است. این پروژه شامل حدود ۳۰۰۰۰۰۰ کیلوگرم عملیات متری ساخت مخازن، ۲۵۰۰۰ متر عملیات شمع کوبی و ۷۰۰۰۰ اینچ قطر عملیات لوله کشی در کنار سایر عملیات اجرایی برق و ابزار دقیق مطابق برنامه زمان بندی مربوطه اجرا و تحویل کارفرمای پروژه گردید. 

 

slide-01841b1
slide-01841b1
slide-36d15c7

پروژه احداث مخازن داخلی پتروشیمی اصفهان

پروژه مذکور شامل طراحی مخازن سیستم لوله کشی ارتباطی، برق و ابزار دقیق مرتبط با دو دستگاه مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی در سایت پتروشیمی اصفهان شامل انجام کلیه مراحل طراحی تا تهیه مدارک خرید تجهیزات در کنار عملیات اجرایی فونداسیون، ساخت مخازن، برق و ابزار دقیق مربوطه توسط کارشناسان و گروههای مهندسی و اجرایی این شرکت انجام گردیده است. 

پروژه تصفیه پساب صنعتی و زباله سوز پتروشیمی مبین:

عملیات طراحی، خرید و ساخت این پروژه در بخشهای سیویل، برق، ابزار دقیق و مکانیک از جمله طراحی پایپینگ توسط کارشناسان و مهندسان این شرکت به پایان رسید که همه‌ی مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی واحد نیز بر عهده‌ی شرکت پترو صنعت اصفهان بوده است. 

slide-01841b1

اهم تجربیات ما در امور اجرایی

 • عملیات طراحی خرید و ساخت پروژه تصفیه پساب صنعتی و زباله سوز پتروشیمی مبین
 • راه اندازي واحد متانول پتروشيمي زاگرس
 • راه اندازی واحد تفکیک هوا و نیتروژن پتروشیمی مبین
 • مشارکت در باز سازی واحد جذب پتروشیمی خارگ
 • عمليات اجرايي پروژه احداث مخازن صادراتي پتروشيمي اصفهان در منطقه ويژه ماهشهر
 • پروژه اجراي طرح توسعه سايت مخازن شركت بازرگاني و خدمات بندري ايران  در بوشهر
 • عملیات اجرایی طرح توسعه مخازن ذخیره پتروشیمی اصفهان
 • اجرای پایپ رک واحد انیدریک فتالیک پتروشیمی اصفهان
 • انجام عملیات تعمیر و نگهداشت پتروشیمی خوزستان بمدت 3 سال
 • تعمير و نگهداشت سيستم هاي برقي ، تهويه و مخابرات پتروشيمي مارون  بمدت 1 سال
 • انجام تعمیرات اساسی واحد های پتروشیمی اصفهان (سه نوبت)
 • انجام تعميرات اساسي و پشتيباني نگهداري واحد تقطیر پالايشگاه لاوان
 • انجام تعمیرات اساسی واحد غلظت شکن پالایشگاه شازند
 • انجام تعمیرات اساسی شرکت صنایع شیمیایی ایران (سه نوبت)
 • انجام تعمیرات اساسی واحد های کاتالیستی پالایشگاه لاوان
 • انجام تعمیرات اساسی شرکت نفت جی (چهار نوبت)
 • انجام تعمیرات اساسی واحد های آمین پتروشیمی خارگ
 • انجام عملیات اجرایی (EPC) پروژه دودکش های سه عدد توربین گازی پتروشیمی خارگ
 • انجام عملیات اجرایی نصب و راه اندازی تجهیزات برق و ابزاردقیق پتروشیمی لرستان
 • انجام عملیات تعمیرات مستمر و اضطراری واحد های پالایشی شرکت پالایش نفت اصفهان
 • انجام عملیات تعمیرات مستمر ماشین آلات دوار، برق و ابزاردقیق شرکت پالایش نفت اصفهان
 • انجام عملیات پشتیبانی تعمیرات پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اراک

پروژه‌های انجام شده

نام کارفرما موضوع قرارداد
پتروشیمی اصفهان
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺻﻔﻬﺎن
پترو شیمی اصفهان
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺻﻔﻬﺎن
پترو شیمی اصفهان
اﺣﺪاث دو ﻣﺨﺰن ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎﻧﮑﻔﺎرم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺻﻔﻬﺎن
پترو شیمی اصفهان
اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺻﻔﻬﺎن در جنوب
بازرگانی و خدمات بندری
ﺳﺎﺧﺖ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺰن 3500 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪري اﯾﺮان LAB
شرکت پتروشیمی مارون
نگهداری و تعمیرات برق ابزار دقیق مخابرات و تهویه مجتمع
شرکت پتروشیمی خارک
توافقنامه همکاری با شرکت پتروشیمی خارک
شرکت پالایش اصفهان
تعمیرات روزمره و اضطراری واحدهای پالایشی در سطح شرکت پالایش نفت اصفهان
شرکت پالایش اصفهان
ﺗﻌﻤﯿﺮات روزﻣﺮه ﻣﺎﺷﯿﻨﺮي، ﺑﺮق و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ درﭼﻪ
پالایش نفت امام خمینی شازند
اﻧﺠﺎم ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺷﺎزﻧﺪ
پالایش نفت امام خمینی شازند
اﻧﺠﺎم ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ
پالایش نفت امام خمینی شازند
اﻧﺠﺎم ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ
پالایش نفت امام خمینی شازند
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
شرکت پالایش نفت شازند اراک
ﺑﺎزﺳﺎزي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل ﺗﺮﺳﯿﻨﮓ،ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﻮﺳﺎزي واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺎز